Chả Cá Lã Vọng – SA King Dory with tumeric and dill on a sizzling plate

Chả Cá Lã Vọng – SA King Dory with tumeric and dill on a sizzling plate

Traditional Northern Vietnamese Dish

L I M I T E D T I M E serving @quan55bar

$36.00